REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MCCAIN
„ZYSKAJ Z MCCAIN - EDYCJA LATO 2024


§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1.
Akcja promocyjna odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
2.
Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizatorem Akcji promocyjnej oraz administratorem danych osobowych Uczestników akcji promocyjnej jest: McCain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chociwelu, 57-100 Strzelin, Chociwel 25 (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123561, o kapitale zakładowym w wysokości
30.095.340 zł w pełni wpłaconym, o numerze NIP 7790041993 .
4.
W imieniu Organizatora w ramach niniejszej Promocji działa: agencja reklamowa EMAR GRAPHICS Sp. z o.o., ul. Grudzieniec 12, 60-601 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - NOWE MIASTO I WILDA , VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY pod numerem KRS 0000110574 NIP 778-10-19-540 (dalej również: „Agencja”).
5. Akcja promocyjna trwać będzie od 01.05.2024 do 16.08.2024 lub do czasu wyczerpania puli nagród zgodnie z §3 ust. 3 Regulaminu.
O dacie wysłania zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego nadanej przesyłki ze zgłoszeniem udziału w akcji promocyjnej.
6.
Akcja promocyjne odbywać się będzie na terenie Polski i adresowana jest wyłącznie do obywateli Polski, posiadających miejsce zamieszkania na terenie Polski, z uwzględnieniem dalszych postanowień Regulaminu.
§2
[UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ]
1.
Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny. Wzięcie udziału w akcji promocyjnej wymaga przestrzegania Regulaminu przez cały okres jej trwania. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, spowoduje nieważność zgłoszenia.
2.
Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, w ramach której prowadzą Placówki Gastronomiczne, które zaopatrują się w Produkty Organizatora.
3.
Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być:
a)
Operatorzy sieciowi posiadający więcej niż 10 punktów gastronomicznych.
b)
pracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo oraz pracownicy (ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo) innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora lub Agencji.
4.
Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi lub Agencji.
5.
Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Akcją promocyjną jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji.
6.
Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Akcji promocyjnej i warunki uczestnictwa w Akcji, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Akcji promocyjnej.
7.
Organizator zastrzega, że Uczestnik akcji promocyjnej w okresie jej trwania może wziąć udział maksymalnie 2 razy.
8. W przypadku, gdy kilka placówek gastronomicznych prowadzonych jest w ramach jednej działalności gospodarczej, każda placówka gastronomiczna będzie traktowana jako oddzielne zgłoszenie uczestnictwa w akcji promocyjnej, w celu uniknięcia wątpliwości: 1 placówka gastronomiczna = 1 uczestnik promocji.
§3
[ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ I NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ]
1.
Akcja promocyjna polega na zebraniu odpowiedniej ilości kodów QR wyciętych z opakowań kartonowych zakupionych produktów promocyjnych wymienionych w §3 punkcie 2 i wymianie ich na nagrodę rzeczową (zwaną dalej „nagrodą”), na poniższych zasadach:
a)
Za zakup 25 kartonów - zestaw noży i pakiet 5xT-shirt
b)
Za zakup 25 kartonów - misa do solenia frytek i pakiet 5xT-shirt
c)
Za zakup 15 kartonów - rękawice żaroodporne + 2xT-shirt
2.
Produkty promocyjne marki McCain, honorowane w Akcji promocyjnej, których kody z opakowań kartonowych można wymieniać na nagrody, dostępne w sprzedaży na terenie Polski, (zwane dalej
„produkty promocyjne”) to:
NAZWA PRODUKTU
KOD PRODUKTU
FRYTKI I SPECJANOŚCI
1
McCain Crunchy Petals
1000009195
2
McCain Crispers
1000010545
3
Maxi Chips
690000
4
McCain SureCrisp 6/6
1000007738
5
McCain SureCrsip 6/6 skin on
1000007739
6
McCain SureCrisp 9/9
1000007565
7
McCain SureCrsip 9/9 skin on
1000007564
8
McCain SureCrisp HomeStyle skin on
1000009633
9
McCain SureCrisp Fry'n Dip skin on
1000007741
10
Frytki SureCrisp Max 7/7
1000011396
11
Frytki SureCrisp Max 10/10
1000011406
12
Frytki SureCrisp Max 14/14
1000011407
PRZEKĄSKI SEROWE
13
McCain Camembert Bittes
1000004096
14
McCain Extra Crispy Emmental Sticks
1000010660
15
McCain Beer Batt Mozzarella Cheese Sticks
1000011517
16
McCain Breaded Mozzarella Cheese Sticks
1000010541
17
McCain Cheddar Cheese Jalapeno Peppers
5904
18
McCain Cream Cheese Jalapeno Peppers
5905
19
McCain Red Hot Chilli Poppers
5906
20
McCain Chili Pepper & Cheese Nuggets
1000009974
21
McCain Cheese Balls
1000005327
22
McCain Cheese Pillows Original
1000011797
23
McCain Cheese Pillows Cream Cheese
1000005328
24
McCain Tomato Mozzarella Melters
1000005330
25
McCain Nacho Cheese Triangles
1000011253
PRZEKĄSKI MIĘSNE
26
McCain Wings Barbecue
1000007823
27
McCain Spicy Wings
623100
28
McCain Chicken Kicks Sweet Chilli
1000005329
29
McCain Chicken Kicks BBQ
1000006873
30
McCain Crispy Chicken Fillets
1000009806
PRZEKĄSKI WARZYWNE
31
McCain Classic Beer Battered Onion Rings
3065
32
McCain Spicy Onion Rings
1000008023
33
McCain Onion Rings (Preformed)
1106
34
McCain Mini Crispy Onion Rings
1000009959
3.
Pula nagród: 755 pakietów (zestaw a-200 sztuk, zestaw b-315 sztuk, zestaw c-240 sztuk). W przypadku wyczerpania puli nagród, promocja automatycznie się kończy.
4. Wizerunki (zdjęcia) nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych, są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
5.
Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Akcji określonymi w Regulaminie oraz spełnić następujące warunki:
a)
dokonać zakupu produktów promocyjnych McCain w ilości, odpowiadającej możliwościom wymiany na nagrodę rzeczową.
b)
Wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy, będący na ulotce promocyjnej lub dostępny na www.mccain-foodservice.pl, wzór formularza stanowi załącznik nr 2.
c)
Wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiednią ilością kodów QR na adres Agencji: EMAR GRAPHICS Sp. z o.o., ul. Słubicka 8a, 61-615 Poznań, wykorzystując kopertę dołączoną do ulotki promocyjnej , w przypadku użycia własnej koperty należy dopisać na kopercie „Akcja promocyjna McCain”.
6.
Otrzymana nagroda w Akcji promocyjnej stanowi przychód z działalności gospodarczej i nagrodzony w Akcji promocyjnej jest zobowiązany do rozliczenia podatkowego powyższej nagrody we własnym zakresie w ramach prowadzonej działalności.
7.
Nagrody rzeczowe zostaną doręczone Uczestnikom przesyłką kurierską na podany w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestników adres w terminie 21 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora przesyłki z kodami i formularzem zgłoszeniowym.
8.
Potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru nagrody.
9.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
§4
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej, będą przetwarzane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu
§5
[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]
1.
Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
2.
Reklamacje związane z Akcją promocyjną mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Agencji – EMAR GRAPHICS Sp. z o.o., ul. Słubicka 8a, 61-615 Poznań, z dopiskiem "Reklamacje – AKCJA PROMOCYJNA MCCAIN”. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej muszą być
zgłoszone w terminie do 10 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty zakończenia Akcji promocyjnej, zaś dotyczące wydanych nagród w ciągu 3 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty doręczenia nagrody.
3.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4.
Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanych w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.
§6
[ZMIANA REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ]
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Akcji promocyjnej z ważnych powodów w każdym czasie w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Akcji promocyjnej .
2.
Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Akcji promocyjnej. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie wskazanej w §7 ust. 1. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
§7
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1.
Treść Regulaminu jest dostępna i na stronie www.mccain-foodservice.pl
2.
Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
3.
Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Jedynymi wiążącymi regulacjami dotyczącymi zakresu uprawnień Uczestników Akcji promocyjnej i Organizatora są postanowienia niniejszego Regulaminu Akcji promocyjnej.
Załącznik nr 1 – Zasady przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie Uczestnika Zasady przetwarzania danych osobowych
1.
Administrator danych osobowych: McCain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chociwelu, 57-100 Strzelin, Chociwel 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123561, o kapitale zakładowym w wysokości 30.095.340 zł w pełni wpłaconym, o numerze NIP 7790041993, informuje, że przetwarza Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko oraz dane teleadresowe, numer telefonu, adres email, miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu /lokalu, nazwa punktu gastronomicznego, nazwa firmy oraz NIP firmy.
2.
Kontakt z Administratorem w sprawach danych osobowych: na piśmie z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” na adres siedziby lub mailowo: McCainPrivacy@mccain.com.
3.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
4.
Administrator będzie przetwarzał dane Uczestników w celu:
1)
przeprowadzenia AKCJI PROMOCYJNEJ („Promocja”) (w celu prawidłowego przeprowadzenia akcji, dostarczenia nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)),
2)
marketingu produktów własnych po zakończeniu Akcji Promocyjnej - podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3)
w celu realizacji umowy o świadczenie newslettera – podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) o ile zgoda taka została udzielona;
4)
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5)
związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
6)
wewnętrznych potrzeb Administratora takich jak statystyki i raportowanie wewnętrzne będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 4 dane osobowe Uczestnika zostaną udostępnione przez Administratora następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
1)
Agencji EMAR GRAPHICS Sp. z o.o., ul. Słubicka 8a, 61-615 Poznań,
2)
firmom kurierskim; innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych Uczestnika na podstawie odpowiednich przepisów prawa
3)
Urzędom.
6.
Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.:
1)
w zakresie przeprowadzenia Promocji – przez okres 6 miesięcy, liczony od dnia wręczania Nagród lub do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w szczególności podstawa taką może być marketing produktów własnych po zakończeniu Akcji Promocyjnej);
2)
w razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu Promocji do czasu jej cofnięcia o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
3)
w zakresie wypełnienia spoczywających na Organizatorze obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
4)
w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.
7.
W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie na podstawie jego zgody, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w Promocji. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację z udziału w Promocji.
9.
Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika.
10.
Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
11.
Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:
1)
uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora a także prawo dostępu do jego danych (art. 15 RODO),
2)
sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO),
3)
usunięcia jego danych (art. 17 RODO),
4)
żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO),
5)
przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO).
12.
Uczestnik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takim przypadku Administrator może przetwarzać dane Uczestnika, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
13.
Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
14.
Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczenia Uczestnika
Imię i nazwisko: ………………………………………………………............................
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………..
1.
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Promocji i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2.
Wyrażam zgodę na udział w Promocji oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych.
3.
Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi Zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o przysługujących mi prawach.
Miejscowość, data
Imię i nazwisko, podpis Uczestnika
Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy