REGULAMIN   AKCJI  PROMOCYJNEJ    MCCAIN „AKCJA ZIMA 2024”

 

 §1   

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1.   Akcja promocyjna odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

2.       Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3.   Organizatorem Akcji promocyjnej oraz administratorem danych osobowych Uczestników akcji promocyjnej jest: McCain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chociwlu, 57-100 Strzelin, Chociwel 25 (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123561, o kapitale zakładowym w wysokości 30.095.340 zł w pełni wpłaconym, o numerze NIP 7790041993 .

4.       W imieniu Organizatora w ramach niniejszej Promocji działa: agencja reklamowa EMAR GRAPHICS Sp. z o.o., ul. Grudzieniec 12, 60-601 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - NOWE MIASTO I WILDA , VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY pod numerem KRS 0000110574  NIP 778-10-19-540 (dalej również: „Agencja”).

5.       Akcja promocyjna trwać będzie od 01.12.2023 do 29.02.2024 lub do czasu wyczerpania puli nagród zgodnie z §3 ust. 3 Regulaminu.

O dacie wysłania zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego nadanej przesyłki ze zgłoszeniem udziału w akcji promocyjnej.

6.   Akcja promocyjne odbywać się będzie na terenie Polski i adresowana jest wyłącznie do obywateli Polski, posiadających miejsce zamieszkania na terenie Polski, z uwzględnieniem dalszych postanowień Regulaminu.

§2

[UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ]

1. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny. Wzięcie udziału w akcji promocyjnej wymaga  przestrzegania Regulaminu przez cały okres jej trwania. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, spowoduje nieważność zgłoszenia.

2. Akcja promocyjna skierowana jest wyłącznie do:

a. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych prowadzących działalność gospodarczą w sektorze gastronomicznym, a także osób występujących w imieniu punktu gastronomicznego

b. ww. osób, które zaopatrują się w Produkty Organizatora lub odpowiedzialne są za zaopatrzenie gastronomiczne w placówkach gastronomicznych.

3.  Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być:

a.   Operatorzy sieciowi posiadający więcej niż 10 punktów gastronomicznych,

b.     dystrybutorzy, hurtownie, podmioty zrzeszone w ramach sieci realizujących zamówienia uzgodnione centralnie z branży gastronomicznej ani restauracje działające w ramach umów franczyzowych, jak również pracownicy tego typu podmiotów.

c.      Pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin - małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo oraz pracownicy (ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo) innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora,

d. osoby fizyczne nie związane zawodowo z sektorem gastronomicznym,

e.  podmioty hurtowe i dystrybutorzy oraz osoby je reprezentujące.

4.    Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi lub Agencji.

5.        Podanie danych, w tym danych osobowych oraz adres e-mail i numeru telefonu kontaktowego,  związanych z Akcją promocyjną jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji.

6.        Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Akcji promocyjnej i warunki uczestnictwa w Akcji, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Akcji promocyjnej.

7.       Organizator zastrzega, że Uczestnik akcji promocyjnej w okresie jej trwania może wziąć udział wielokrotnie.

8.      W przypadku, gdy kilka placówek gastronomicznych prowadzonych jest w ramach jednej działalności gospodarczej, każda placówka gastronomiczna będzie traktowana jako oddzielne zgłoszenie uczestnictwa w akcji promocyjnej, w celu uniknięcia wątpliwości: 1 placówka gastronomiczna = 1 uczestnik promocji.

§3

[ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ I NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ]

 1.     Akcja promocyjna polega na zebraniu 25 ilości kodów QR wyciętych z opakowań kartonowych zakupionych produktów promocyjnych wymienionych w §3 punkcie 2 i wymianie ich nagrodę rzeczową (zwaną dalej „nagrodą”) – do wyboru:

         a. Pakiet 10 szt. koszulek

            b. Pakiet 8 koszyczków

            c. 1x Nóż kuchenny, 21 cm, marki DICK

Produkty promocyjne marki McCain, honorowane w Akcji promocyjnej, których kody z opakowań kartonowych można wymieniać na nagrody, dostępne w sprzedaży na terenie Polski, (zwane dalej „produkty promocyjne”) to:

 

 

NAZWA PRODUKTU

KOD PRODUKTU

FRYTKI I SPECJANOŚCI

1

McCain Crispers

1000010545

2

Crunchy Petals

1000009195

3

SureCrisp 6/6 skin on

1000007739

4

SureCrisp 6/6

1000007738

5

SureCrisp 9/9 skin on

1000007564

6

SureCrisp 9/9

1000007565

7

SureCrisp HomeStyle skin on

1000009633

8

SureCrisp Fry'n Dip skin on

1000007741

9

Veggie Fries

1000010878

PRZEKĄSKI SEROWE

10

Extra Crispy Emmental Sticks

1000010660

11

Camembert Bites

1000004096

12

Chili & Cheese Nuggets

1000009974

13

Cheese Balls

1000005327

14

Cheese Pillows Cream Cheese & Herbs

1000005328

15

Cheese Pillows Original

1000005232

16

Tomato Mozza Melters

1000005330

17

Cheddar Cheese Jalapeño Peppers

5904

18

Cream Cheese Jalapeño Peppers

5905

19

Red Hot Chili Peppers

5906

 

20

Breaded Mozzarella Sticks

1000009985

21

Beer Battered Mozzarella Sticks

1000009965

22

Nacho Cheese Triangles

1000006875/ 1000011253

McCain INGRADIENTS

23

McCain Guacamole

1000006685

24

McCain Vegetable Burger

61585

PRZEKĄSKI WARZYWNE

 

25

Spicy Onion Rings

1000008023

26

Mini Crispy Onion Ring

1000009959

27

Onion Rings

1106

28

Beer Battered Onion Rings Thin Cut

3065

PRZEKĄSKI MIĘSNE

29

Chicken Kicks Sweet Chili

1000005329

30

BBQ Chicken Wings

1000007823

31

Spicy Chicken Wings

6231

32

Chicken Kicks  BBQ

1000006873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pula nagród: łącznie 50 pakietów. w. W przypadku wyczerpania puli nagród, promocja automatycznie się kończy.

3. Wizerunki (zdjęcia) nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych, są użyte wyłącznie w  celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

4.         Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Akcji określonymi w Regulaminie oraz spełnić następujące warunki:

a)  dokonać zakupu produktów promocyjnych McCain w ilości, odpowiadającej możliwościom wymiany na nagrodę rzeczową.

b)  wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy, będący na ulotce promocyjnej lub dostępny na www.mccain-foodservice.pl, wzór formularza stanowi załącznik nr 2.

c) wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiednią ilością kodów QR na adres Agencji: EMAR GRAPHICS Sp. z o.o., ul. Słubicka 8a, 61-615 Poznań, wykorzystując kopertę dołączoną do ulotki promocyjnej , w przypadku użycia własnej koperty należy dopisać na kopercie „Akcja promocyjna McCain”.

5.    Otrzymana nagroda w Akcji promocyjnej stanowi przychód z działalności gospodarczej i nagrodzony w Akcji promocyjnej jest zobowiązany do rozliczenia podatkowego powyższej nagrody we własnym zakresie w ramach prowadzonej działalności.

6. Nagrody rzeczowe zostaną doręczone Uczestnikom przesyłką kurierską na podany w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestników adres w terminie 21 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora przesyłki z kodami i formularzem zgłoszeniowym.

7.       Potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru nagrody.

8.       Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

9.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§4

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

§5

[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]

 

  1.   Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
  2.       Reklamacje związane z Akcją promocyjną mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Agencji – EMAR GRAPHICS Sp. z o.o., ul. Słubicka 8a, 61-615 Poznań, z dopiskiem "Reklamacje – AKCJA PROMOCYJNA MCCAIN”. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej muszą być zgłoszone w terminie do 10 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty zakończenia Akcji promocyjnej, zaś dotyczące wydanych nagród w ciągu 3 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty doręczenia nagrody.
  3.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
  4.     Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanych w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.

 

§6

[ZMIANA REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ]

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Akcji promocyjnej z ważnych powodów w każdym czasie w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Akcji promocyjnej.

2. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Akcji promocyjnej. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie wskazanej w §7 ust. 1. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§7

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

  1.   Treść Regulaminu jest dostępna  na stronie www.mccain-foodservice.pl.
  2.    Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
  3.      Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Jedynymi wiążącymi regulacjami dotyczącymi zakresu uprawnień Uczestników Akcji promocyjnej i Organizatora są postanowienia niniejszego Regulaminu Akcji promocyjnej.

Załącznik nr 1 – Zasady przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie Uczestnika. 

           Zasady przetwarzania danych osobowych

1.  Administrator danych osobowych: McCain Poland Sp. z o.o. z   siedzibą   w   Chociwlu,                   57-100 Strzelin, Chociwel 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123561, o kapitale zakładowym w wysokości 30.095.340 zł w pełni wpłaconym, o numerze NIP 7790041993, informuje, że przetwarza Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko oraz dane teleadresowe, numer telefonu, adres email, miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu /lokalu, nazwa punktu gastronomicznego, nazwa firmy oraz NIP firmy.

2.  Kontakt z Administratorem w sprawach danych osobowych: na piśmie z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” na adres siedziby lub mailowo: McCainPrivacy@mccain.com.

3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

4.  Administrator będzie przetwarzał dane Uczestników w celu:

1)                      przeprowadzenia AKCJI PROMOCYJNEJ („Promocja”) (w celu prawidłowego przeprowadzenia akcji, dostarczenia nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)),

2)                      marketingu produktów własnych po zakończeniu Akcji Promocyjnej - podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3)                      w celu realizacji umowy o świadczenie newslettera – podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) o ile zgoda taka została udzielona;

4)                      ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5)                      związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

6)                      wewnętrznych potrzeb Administratora takich jak statystyki i raportowanie wewnętrzne będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 4 dane osobowe Uczestnika zostaną udostępnione przez Administratora następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:

1)                           Agencji EMAR GRAPHICS Sp. z o.o., ul. Słubicka 8a, 61-615 Poznań,

2)                      firmom kurierskim; innym podmiotom upoważnionym     do odbioru danych osobowych Uczestnika na podstawie odpowiednich przepisów prawa

3)                      Urzędom.

6.  Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.:

1)                      w zakresie przeprowadzenia Promocji – przez okres 6 miesięcy, liczony od dnia wręczania Nagród lub do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w szczególności podstawa taką może być marketing produktów własnych po zakończeniu Akcji Promocyjnej);

2)                      w razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu Promocji do czasu jej cofnięcia o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3)                      w zakresie wypełnienia spoczywających na Organizatorze obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,

4)                      w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.

7.  W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie na podstawie jego zgody, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.   Podanie przez Uczestnika danych osobowych, w tym e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w Promocji. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację z udziału w Promocji.

9.  Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika.

10.  Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

11.  Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:

1)                      uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora a także prawo dostępu do jego danych (art. 15 RODO),

2)                      sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO),

3)                      usunięcia jego danych (art. 17 RODO),

4)                      żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO),

5)                      przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO).

12.  Uczestnik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takim przypadku Administrator może przetwarzać dane Uczestnika, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

13.  Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

14.  Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Oświadczenia Uczestnika

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………............................

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………..

  1.   . Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Promocji i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  2.    Wyrażam zgodę na udział w Promocji oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych.
  3.   Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi Zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o przysługujących mi prawach.

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko, podpis Uczestnika

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy