REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MCCAIN „RABAT 30% TARGI TRIADA 2024”
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Akcja promocyjna „RABAT 30% TARGI TRIADA 2024” odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Akcja promocyjna „RABAT 30% TARGI TRIADA 2024” nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 612) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizatorem Akcji promocyjnej oraz administratorem danych osobowych Uczestników akcji promocyjnej jest: McCain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chociwlu, 57-100 Strzelin, Chociwel 25 (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123561, o kapitale zakładowym w wysokości 30.095.340 zł w pełni wpłaconym, o numerze NIP 7790041993 .
4. Akcja realizowana jest na zasadzie wyłącznej współpracy z dystrybutorem Triada Augusto Pomorze D. I T. Aleksandrowicz S.J., 80-210 Chwaszczyno, ul. Lisia 15, zwanej dalej Dystrybutorem, w celu promocji produktów z nowej linii SureCrisp MAX.
5. Akcja promocyjna obowiązuje w czasie trwania Targów Triada Augusto Pomorze w Gdańsku (Targi Detaliczno-Gastronomiczne, w Amber Expo 10–11.04.2024, na stoisku McCain Gastro A35.w dniach 10.04-11.04.2024. Realizacja rabatu możliwa jest do 30.04.2024.
6. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data dokonania przez Uczestnika kompletnego zgłoszenia w systemie Organizatora. O terminie ważności rabatu decyduje data zgłoszenia zakupu u Dystrybutora.
7. Akcja promocyjna odbywa się na terenie Polski i adresowana jest wyłącznie do osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie Polski, z uwzględnieniem dalszych postanowień Regulaminu.
§2
[UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ]
1. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny. Wzięcie udziału w akcji promocyjnej oznacza, że Uczestnik zobowiązał się do przestrzegania Regulaminu przez cały okres jej trwania. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Akcja promocyjna „RABAT 30% TARGI TRIADA 2024” skierowana jest wyłącznie do: a. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych prowadzących działalność gospodarczą w sektorze gastronomicznym, a także osób występujących w imieniu punktu gastronomicznego, b. ww. osób, które zaopatrują się w Produkty Organizatora lub odpowiedzialne są za zaopatrzenie gastronomiczne w placówkach gastronomicznych.
3. Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być:
a. operatorzy sieciowi posiadający więcej niż 10 punktów gastronomicznych, b. dystrybutorzy, hurtownie, podmioty zrzeszone w ramach sieci realizujących zamówienia uzgodnione centralnie z branży gastronomicznej ani restauracje działające w ramach umów franczyzowych, jak również pracownicy tego typu podmiotów. c. pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin - małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo oraz pracownicy (ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo) innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora,
d. osoby fizyczne nie związane zawodowo z sektorem gastronomicznym,
e. podmioty hurtowe i dystrybutorzy oraz osoby je reprezentujące.
4. Prawo do weryfikacji spełnienia powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi lub Dystrybutorowi.
5. Podanie danych, w tym danych osobowych oraz adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, związanych z Akcją promocyjną, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji.
6. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Akcji promocyjnej i warunki uczestnictwa w Akcji, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Akcji promocyjnej.
7. Uczestnik w okresie jej trwania Akcji promocyjnej może wziąć w niej udział wielokrotnie z zastrzeżeniem, że sumarycznie rabat przysługuje do zakupu 3 kartonów produktów objętych promocją dla danego Uczestnika. .
8. W przypadku, gdy kilka placówek gastronomicznych prowadzonych jest w ramach jednej działalności gospodarczej, każda placówka gastronomiczna będzie traktowana jako oddzielne zgłoszenie uczestnictwa w akcji promocyjnej, w celu uniknięcia wątpliwości: 1 placówka gastronomiczna = 1 uczestnik promocji.
§3
[ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ I NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ]
1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, Uczestnik zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
a. Wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy, dostępny za pomocą dedykowanego kodu QR. Kod QR jest dostępny na terenie Tragów Triada w czasie ich trwania w miejscach wyznaczonych przez Organizatora, w szczególności na stoisku McCain A35. Kod QR prowadzi do dedykowanego do Akcji Promocyjnej formularza na www.mccain-foodservice.pl. Skuteczne wypełnienie zgłoszenia obejmuje podanie wszystkich danych, które umożliwią identyfikację Uczestnika przez Dystrybutora w celu udzielenia rabatu, akceptację Regulaminu i udzielenie wymaganych zgód dostępnych przy formularzu. Zgłoszenia będą weryfikowane.
b. Dokonać zakupu produktów promocyjnych (punkt 4 §3 Regulaminu) McCain u Dystrybutora, określonych w Regulaminie w ilości minimum 1 karton. Rabat jest udzielany do zakupu pełnych kartonów i wynosi 30% od ceny zakupu. Rabat udzielany jest na zakup maksymalnie 3 kartonów produktów dla Uczestnika w czasie trwania Akcji Promocyjnej. Zakupu produktów objętych promocją można dokonać w dowolnym miksie.
3. Nagrodą w Promocji jest możliwość zakupu produktów nią objętych u Dystrybutora na preferencyjnych warunkach (rabat 30% do zakupu maksymalnie 3 kartonów produktu objętego promocją).
4. Produkty promocyjne marki McCain, honorowane w Akcji promocyjnej, dostępne w sprzedaży na terenie Polski, (zwane dalej „produkty promocyjne”) to:
SureCrisp 7/7
1000011396

SureCrisp 14/14
1000011407
6. Zakupy premiowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
§4
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
§5
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.
Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
2.
Reklamacje związane z Akcją promocyjną mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem
nieważności na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacje – „RABAT 30% TARGI TRIADA 2024”. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej muszą być zgłoszone w terminie do 10 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty zakończenia Akcji promocyjnej, zaś dotyczące wydanych nagród w ciągu 5 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty doręczenia nagrody.
3.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4.
Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanych w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające danych identyfikacyjnych Uczestnika umożliwiających kontakt, nie będą rozpatrywane.
§6
[ZMIANA REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ]PROMOCYJNEJ]
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Akcji promocyjnej z ważnych powodów w każdym czasie w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Akcji promocyjnej .
2.
Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Akcji promocyjnej. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie wskazanej w §7 ust. 1. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
§7
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1.
Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.mccain-foodservice.pl.
2.
Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
3.
Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.
4.
Jedynymi wiążącymi regulacjami dotyczącymi zakresu uprawnień Uczestników Akcji promocyjnej i Organizatora są postanowienia niniejszego Regulaminu Akcji promocyjnej.
Załącznik nr 1 – Zasady przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie Uczestnika.
Zasady przetwarzania danych osobowych
1.
Administrator danych osobowych: McCain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chociwlu, 57-100 Strzelin, Chociwel 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123561, o kapitale zakładowym w wysokości 30.095.340 zł w pełni wpłaconym, o numerze NIP 7790041993, informuje, że przetwarza Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko oraz dane teleadresowe, numer telefonu, adres email, miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu /lokalu, nazwa punktu gastronomicznego, nazwa firmy oraz NIP firmy.
2.
Kontakt z Administratorem w sprawach danych osobowych: na piśmie z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” na adres siedziby lub mailowo: McCainPrivacy@mccain.com.
3.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
4.
Administrator będzie przetwarzał dane Uczestników w celu:
1)
przeprowadzenia AKCJI PROMOCYJNEJ („Promocja”) (w celu prawidłowego przeprowadzenia akcji, dostarczenia nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)),
2)
marketingu produktów własnych po zakończeniu Akcji Promocyjnej - podstawa prawna: prawnie
uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3)
w celu realizacji umowy o świadczenie newslettera – podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) o ile zgoda taka została udzielona;
4)
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5)
związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
6)
wewnętrznych potrzeb Administratora takich jak statystyki i raportowanie wewnętrzne będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 4 dane osobowe Uczestnika zostaną udostępnione przez Administratora następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
1)
Dystrybutorowi Triada Augusto Pomorze
2)
Urzędom.Urzędom.
6.
Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.:
1)
w zakresie przeprowadzenia Promocji – przez okres 6 miesięcy, liczony od dnia wręczania Nagród lub do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w szczególności podstawa taką może być marketing produktów własnych po zakończeniu Akcji Promocyjnej);
2)
w razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu Promocji do czasu jej cofnięcia o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
3)
w zakresie wypełnienia spoczywających na Organizatorze obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
4)
w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.
7.
W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie na podstawie jego zgody, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych, w tym e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w Promocji. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację z udziału w Promocji.
9.
Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika.
10.
Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
11.
Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:
1)
uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora a także prawo dostępu do jego danych (art. 15 RODO),
2)
sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO),
3)
usunięcia jego danych (art. 17 RODO),
4)
żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO),
5)
przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO).
12.
Uczestnik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takim przypadku Administrator może przetwarzać dane Uczestnika, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
13.
Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
14.
Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczenia Uczestnika
1.
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Promocji,, w tym z informacją o przysługujących mi prawach, i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2.
Wyrażam zgodę na udział w Promocji oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych.
Aby wziąć udział w akcji promocyjnej należy:
a. Wypełnić zgłoszenie promocyjne w kanałach lub w mediach zarządzanych przez McCain Polska Sp. z o. o. kierowanych do operatorów sektora gastronomicznego działających w Polsce i dotyczącym terytorium Polski, czyli serwisie internetowym https://mccainfoodservice.com/pl-pl/. Formularz (zgłoszenie promocyjne) może być również rozpowszechniany przez podmioty współpracujące, w szczególności Dystrybutora lub media branżowe, jednak ostatecznie prowadzić one muszą do kanałów bezpośrednio zarządzanych przez McCain Polska Sp. z o.o. a wymienionych wcześniej w niniejszym podpunkcie regulaminu; zgłoszenie będzie dotyczyło możliwości uzyskania rabatu 30% na zakup produktów McCain SureCrisp MAX 7/7 i 14/14 z możliwością realizacji do 30 kwietnia 2024 u Dystrybutora przy zakupie minimum 1 kartonu tego produktu.
b. Zgłoszenia należy dokonać w terminie określonym Regulaminem czyli w okresie trwania promocji (o dacie zgłoszenia decyduje termin wpłynięcia w/w zgłoszenia), to jest w dniach 10-11.04.2024.
c. W zgłoszeniu należy wypełnić wymagane pola, w szczególności pozwalające na identyfikację i kontakt z uczestnikiem promocji oraz będące dowodem na prowadzenie działalności lub pracę w branży gastronomicznej. Zgłoszenie uprawnia do skorzystania z rabatu 30% na 3 kartony produktu SureCrisp MAX 7/7 oraz/lub 14/14 wg listy określonej w niniejszym Regulaminie.
d. Aby skorzystać z Akcji promocyjnej Uczestnik musi zgłosić chęć skorzystania z promocji u Dystrybutora nie później niż do 30.04.2024. Dystrybutor weryfikuje, czy Uczestnik zgłosił udział (punkty 1a, b, c paragraf 3 Regulaminu) w Akcji promocyjnej, co warunkuje możliwość skorzystania z rabatu
2. Warunkiem niezbędnym otrzymania rabatu 30% w ramach Akcji promocyjnej jest dokonanie zakupu minimum 1 kartonu produktu u Dystrybutora. Rabat przyznany jest na maksymalnie 3 kartony wybranego produktu z listy produktów objętych promocją łącznie. Uczestnik promocji otrzyma rabat 30% naliczony bezpośrednio na fakturze zakupu, z tym, że rabat będzie naliczony przez Dystrybutora od ceny, którą oferuje Dystrybutor przy uwzględnieniu warunków współpracy Uczestnika z Dystrybutorem.
3. Organizator nie ma wpływu na warunki współpracy, o których mowa w punkcie 2.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku zgłoszenia się Uczestnika promocji do Dystrybutora w celu realizacji Akcji promocyjnej.
7. Produkty promocyjne marki McCain, honorowane w Akcji promocyjnej, dostępne w sprzedaży na terenie Polski (zwane dalej „produktami promocyjnymi”), to:

FRYTKI I SPECJANOŚCI
1
McCain SureCrisp MAX 7/7
1000011396

2
McCain SureCrisp MAX 14/14 skin on
1000011407