REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MCCAIN

„Veggie Fries 10% rabatu 2023”

 

§1

 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

1.              Organizatorem Akcji promocyjnej „Veggie Fries 10% rabatu 2023”, zwanej dalej „akcją promocyjną” oraz administratorem danych osobowych Uczestników akcji  promocyjnej jest: McCain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chociwlu, 57-100 Strzelin, Chociwel 25 (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123561, o kapitale zakładowym w wysokości 30.095.340 zł w pełni wpłaconym, o numerze NIP 7790041993 .

2.              Akcja promocyjna odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

3.              Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4.              Akcja promocyjna trwać będzie od 17.10.2023 do 15.12.2023 lub do wyczerpania zapasów.

§2

[UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ]

 

1.              Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny. Wzięcie udziału w akcji promocyjnej wymaga przestrzegania Regulaminu przez cały okres jej trwania. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, może spowodować nieważność zgłoszenia.

2.              Akcja promocyjna skierowana jest wyłącznie do:

a.          osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych prowadzących działalność gospodarczą w sektorze gastronomicznym,

b.         osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych zatrudnionych w sektorze gastronomicznym (bez względu na podstawę zatrudnienia) oraz wyłącznie w związku z tą działalnością,

c.              ww. osób, które zaopatrują się w Produkty Organizatora lub odpowiedzialne są za zaopatrzenie gastronomiczne w placówkach gastronomicznych.

3.              Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być:

a.          Operatorzy sieciowi posiadający więcej niż 10 punktów gastronomicznych,

b.              dystrybutorzy, hurtownie, podmioty zrzeszone w ramach sieci realizujących zamówienia uzgodnione centralnie z branży gastronomicznej ani restauracje działające w ramach umów franczyzowych, jak również pracownicy tego typu podmiotów.

c.              Rodzina pracowników: pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin - małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo oraz pracownicy (ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo) innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora,

d.              osoby fizyczne nie związane zawodowo z sektorem gastronomicznym,

e.              podmioty hurtowe i dystrybutorzy oraz osoby je reprezentujące.

4.              Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w promocji.

5.              Uczestnik akcji promocyjnej, w okresie jej trwania, może wziąć udział wielokrotnie pod warunkiem spełnienia każdorazowo warunków akcji promocyjnej, to jest zakupu minimum 1 kartonu produktu objętego akcją promocyjną.

6.              W przypadku, gdy kilka placówek gastronomicznych prowadzonych jest w ramach jednej działalności gospodarczej, każda placówka gastronomiczna będzie traktowana jako oddzielne zgłoszenie uczestnictwa w akcji promocyjnej, w celu uniknięcia wątpliwości: 1 placówka gastronomiczna = 1 uczestnik promocji.

7.              Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Akcji promocyjnej i warunki uczestnictwa w Akcji, które  uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Akcji promocyjnej.

 

§3

[ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ I UDZIELENIA RABATU]

 

1.              Aby wziąć udział w akcji promocyjnej promocji należy:

a)              Wypełnić zgłoszenie promocyjne w kanałach lub w mediach zarządzanych przez McCain Polska Sp. z o. o. kierowanych do operatorów sektora gastronomicznego działających w Polsce i dotyczącym terytorium Polski, czyli serwisie internetowym https://mccainfoodservice.com/pl-pl/ oraz social mediach: https://www.facebook.com/McCainFoodservicePolska/ oraz https://www.instagram.com/mccainfoodservicepolska/. Formularz (zgłoszenie promocyjne) może być również rozpowszechniany przez podmioty współpracujące, w szczególności dystrybutorów lub media branżowe, jednak ostatecznie prowadzić one muszą do kanałów bezpośrednio zarządzanych przez McCain Polska Sp z o.o. a wymienionych wcześniej w niniejszym podpunkcie regulaminu; zgłoszenie będzie dotyczyło możliwości uzyskania rabatu 10% na zakup produktu Veggie Fries McCain przy zakupie minimum 1 kartonu tego produktu.

b)             Dokonać zgłoszenia w terminie określonym Regulaminem czyli w okresie trwania promocji (o dacie zgłoszenia decyduje termin wpłynięcia w/w zgłoszenia).

c)              W zgłoszeniu należy wypełnić wymagane pola, w szczególności pozwalające na identyfikację i kontakt z uczestnikiem promocji oraz będące dowodem na prowadzenie działalności lub pracę w branży gastronomicznej.

d)             Zakupić minimum 1 karton produktu objętego akcją promocyjną u uzgodnionego z Organizatorem dystrybutora na zasadach wskazanych w ust. 2 poniżej.

2.              Warunkiem niezbędnym otrzymania rabatu 10% w ramach Akcji promocyjnej jest dokonanie zakupu minimum 1 kartonu produktu Veggie Fries (4 x 2,5 kg, czyli 10 kg) – SKU 1000010878 u dystrybutora uzgodnionego z przedstawicielem gastronomicznym Organizatora. Wówczas Uczestnik promocji otrzyma rabat 10% naliczony bezpośrednio na fakturze zakupu, z tym,  że rabat będzie naliczony przez  dystrybutora od ceny, którą oferuje tenże dystrybutor przy uwzględnieniu warunków współpracy Uczestnika z danym dystrybutorem.

3.              Dystrybutorzy objęci akcją promocyjną, współpracujący z McCain Poland Sp. z o.o., zlokalizowani są w miastach: Warszawa, Lublin, Łódź, Białystok, Rzeszów, Wrocław, Kraków, Katowice, Tychy, Bielsko-Biała, Szczecin, Trójmiasto, Poznań, Olsztyn.

4.              Organizator nie ma wpływu na warunki współpracy, o których mowa w punkcie 2.

5.              Po wysłaniu formularza w czasie 48 godzin przedstawiciel gastronomiczny Organizatora skontaktuje się na podane w formularzu dane kontaktowe uczestnika (numer telefonu), w celu uzgodnienia, z jakim dystrybutorem zostanie sfinalizowana akcja promocyjna.

6.              Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku reakcji na podjętą próbę kontaktu telefonicznego. Za próbę kontaktu telefonicznego Organizatora uznaje się minimum jedną próbę wykonania połączenia telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu. Kolejne próby mogą, ale nie muszą być podejmowane przez przedstawiciela gastronomicznego Organizatora.

7.              Produkty promocyjne marki McCain, honorowane w Akcji promocyjnej, dostępne w sprzedaży na terenie Polski (zwane dalej „produktami promocyjnymi”), to:

 

NAZWA PRODUKTU

KOD PRODUKTU

FRYTKI I SPECJALNOŚCI

1

McCain Frytki warzywne Veggie Fries

1000010878

8.               Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji Akcji promocyjnej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub podmiotów trzecich.

§4

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 

Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Akcją promocyjną jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji. Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Każdy uczestnik przystępując do Akcji promocyjnej oświadcza, że zapoznał się z tymi zasadami.

 

§5

[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]

 

1.              Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.              Reklamacje związane z Akcją promocyjną mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres McCain Poland Sp. z o.o. 57-100 Strzelin, Chociwel 25

3.              Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

4.              Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanych w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.

5.              Niezależnie od decyzji w sprawie reklamacji, uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§6

[ZMIANA REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ]

 

1.              Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Akcji promocyjnej z ważnych powodów w każdym czasie w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Akcji promocyjnej .

2.              Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już  nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Akcji promocyjnej. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie wskazanej w §7 ust. 1. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

§7

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

1.              Treść Regulaminu jest dostępna na stronie https://mccainfoodservice.com/pl-pl/

2.              Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

3.              Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Jedynymi wiążącymi regulacjami dotyczącymi zakresu uprawnień Uczestników Akcji promocyjnej i Organizatora są postanowienia niniejszego Regulaminu Akcji promocyjnej.

 

Załącznik nr 1 – Zasady przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie Uczestnika Zasady przetwarzania danych osobowych

1.  Administrator danych osobowych: McCain Poland Sp. z o.o. z   siedzibą   w   Chociwlu, 57-100 Strzelin, Chociwel 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123561, o kapitale zakładowym w wysokości 30.095.340 zł w pełni wpłaconym, o numerze NIP 7790041993, informuje, że przetwarza Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko oraz dane teleadresowe, numer telefonu, adres email, miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu /lokalu, nazwa punktu gastronomicznego, nazwa firmy oraz NIP firmy.

2.  Kontakt z Administratorem w sprawach danych osobowych: na piśmie z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” na adres siedziby lub mailowo: McCainPrivacy@mccain.com.

3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

4.  Administrator będzie przetwarzał dane Uczestników w celu:

1)               przeprowadzenia AKCJI PROMOCYJNEJ („Promocja”) (w celu prawidłowego przeprowadzenia akcji, udzielenia rabatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)),

2)               marketingu produktów własnych po zakończeniu Akcji Promocyjnej - podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3)               w celu realizacji umowy o świadczenie newslettera – podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) o ile zgoda taka została udzielona;

4)               ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5)               związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

6)               wewnętrznych potrzeb Administratora takich jak statystyki i raportowanie wewnętrzne będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 4 dane osobowe Uczestnika zostaną udostępnione przez Administratora następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:

1)               firmom kurierskim; innym podmiotom upoważnionym     do odbioru danych osobowych Uczestnika na podstawie odpowiednich przepisów prawa

2)               Urzędom.

3)               Dystrybutorom i podmiotom współpracującym z Organizatorem w ramach akcji

6.  Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.:

1)               w zakresie przeprowadzenia Promocji – przez okres 6 miesięcy, liczony od dnia wręczania rabatu lub do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w szczególności podstawa taką może być marketing produktów własnych po zakończeniu Akcji Promocyjnej);

2)               w razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu Promocji do czasu jej cofnięcia o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3)               w zakresie wypełnienia spoczywających na Organizatorze obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,

 

4)               w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla  obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.

7.  W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie na podstawie jego zgody, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w Promocji. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację z udziału w Promocji.

9.  Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika.

10.  Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

11.  Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:

1)               uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora a także prawo dostępu do jego danych (art. 15 RODO),

2)               sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO),

3)               usunięcia jego danych (art. 17 RODO),

4)               żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO),

5)               przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO).

12.  Uczestnik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takim przypadku Administrator może przetwarzać dane Uczestnika, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

13.  Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

14.  Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.