Vi støtter vores 1.500 producenter i at reducere deres miljøpåvirkning, når de dyrker kartofler. Vi overvåger nøje deres aktivitet ved at hjælpe dem med at optimere deres plantning, vækst og høst af kartofler på en ansvarlig måde. Dette er foregået i mere end 30 år.

For at kunne overholde vores forpligtelse til et mere bæredygtigt landbrug, fokuserer McCain på 4 hovedområder:

1- AT TAGE OS AF PRODUCENTERNE GENNEM LANGSIGTEDE PARTNERSKABER  

80 % af vores producenter har samarbejdet med os i mere end 10 år. Vores europæiske partnere deler vores værdier: 100 % af dem har forpligtet sig til en bæredygtig certificeringsproces for deres kartoffelafgrøder og kontrolleres årligt af en uafhængig tredjepart. Certificeringsprogrammer (VVA, Vegaplan, GlobalGAP®1) dækker blandt andet god landbrugspraksis med hensyn til fødevaresikkerhed og beskyttelse af miljøet. Vi arbejder hånd i hånd med vores partnere, på langsigtet basis, og stiller vores 30 agronomers ekspertise til rådighed til at hjælpe med at optimere afgrødernes udbytte og kvalitet. Vi tilbyder også vores producenter flerårige salgskontrakter, hvilket giver dem sigtbarhed i forhold til indtjening og fremtidige investeringer.

2- AT TAGE OS AF VANDET VIA RESTRIKTIONER FOR VANDING

I dag bliver (kun) 25 % af markerne vandet.
Vores europæiske producenter vander via sprinklersystemer for at kompensere for manglende nedbør i visse stadier af afgrødedyrkningen. Disse systemer lader vores producenter planlægge vandingen til de tidspunkter, hvor afgrøderne behøver den mest. Samlet vandes kun en fjerdedel af marker, som er beregnet til brug af McCain, for at respektere europæisk, national og lokal lovgivning. To kartoffelfarme i Polen har opsat et drypsystem til mikrovanding, som lader vandet dryppe jævnligt og direkte på plantens rødder. Dette øger både vand- og energieffektiviteten.

3 – AT TAGE OS AF JORDEN VED AT REDUCERE BRUGEN AF PRODUKTER TIL PLANTEBESKYTTELSE

Vi har allerede opnået en reduktion på 25 % i brugen af pesticider og begrænset brugen af kvælstof over 10 år. Mængden af aktive ingredienser fra pesticider, som bruges på afgrøder til McCain Kontinentaleuropa, er reduceret med 25 % over de sidste 10 år (2006 – 2016), hvilket svarer til 1.000 ton. Dette går hånd i hånd med et studie, vi har gennemført, om pesticider, der har en mindre miljøpåvirkning. Over en lignende periode (2007 – 2016), er brugen af nitrat (en type gødning) begrænset med 8 % pr. dyrket hektar i Kontinentaleuropa.

4- AT TAGE OS AF FREMTIDEN VED AT UDVIKLE BÆREDYGTIGE LANDBRUG

10 er antallet af pilotlandbrug i Europa, hvor McCain eksperimenterer med mere bæredygtige dyrkningsmetoder.
I udvalgte belgiske, hollandske, tyske, polske og franske landbrug ønsker vi at finde nye måder at forbedre og fortsætte udviklingen mod en bæredygtig fremtid. Vores mål er at reducere brugen af produkter til plantebeskyttelse (i forhold til den gennemsnitlige brug i perioden 2013 – 2015) med 20 % på vores pilotlandbrug, mens vi stadig sikrer en god kvalitet og et højt afgrødeudbytte og beskytter jorden. Samtidig har 60 af vores landbrug implementeret handleplaner til at bevare biodiversitet efter en analyse og en opmærksomhedskampagne.

Vi stopper ikke der, og vi forpligter os til at gøre det endnu bedre i fremtiden. I 2020 planlægger McCain at reducere mængden af vand, der bruges til vanding, med 7 % for hvert ton dyrkede kartofler. Vi vil også reducere brugen af pesticider og nitrat med 10 % i alle landbrug, baseret på den gennemsnitlige brug i perioden 2013 – 2015, ved hurtigt at indføre brug af nye teknologier, dyrke mere modstandsdygtige kartoffelsorter og andre alternative løsninger.