Bratia McCain založili našu spoločnosť na jednoduchej filozofii – dobrá etika znamená dobrý podnik. Táto filozofia je aj dnes základom našich noriem v rámci podnikovej sociálnej zodpovednosti a znie: „Byť dobrým. Robiť veci dobre.“ (BGDG) Filozofia BGDG definuje, akým spôsobom podnikáme.

Pevné základy

Princípy, ktoré definujú spôsob, ako naša spoločnosť funguje.
Keďže naša spoločnosť je založená na hodnotách, spôsob fungovania je pre nás nesmierne dôležitý. V súlade s našimi hodnotami máme štyri základné zásady fungovania spoločnosti: Bezpečnosť, rešpekt, bezúhonnosť a istoty.

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť je vždy našou hlavnou prioritou a je zodpovednosťou nás všetkých.

Všade na svete sa snažíme o to, aby sa všetci naši pracovníci vždy bezpečne vrátili domov k svojim rodinám a priateľom, pretože nič, čo robíme, nie je dôležitejšie ako zdravie.
Náš záväzok voči bezpečnosti je prínosom pre všetkých pracovníkov spoločnosti McCain Foods a aj naďalej chceme ísť príkladom v oblasti zásad a princípov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti.
Našou neustálou snahou je zabrániť akýmkoľvek nehodám a bezpečnosť bude vždy našou hlavnou prioritou.

REŠPEKT

Veríme, že každý má právo pracovať v takom prostredí, kde sa cíti bezpečne a ako súčasť kolektívu.

Náš kódex správania zaväzuje všetkých zamestnancov spoločnosti McCain Foods k tomu, aby pomáhali vytvárať pracovné prostredie, v ktorom sa všetci budú cítiť bezpečne, rešpektovaní a súčasťou kolektívu, bez akejkoľvek formy diskriminácie a obťažovania. Náš kódex správania pre dodávateľov takisto zakazuje nútenú prácu, detskú prácu, diskrimináciu, neľudské zaobchádzanie, zneužívanie a obťažovanie.

BEZÚHONNOSŤ

V súlade so základnými hodnotami našej spoločnosti sa zaväzujeme dodržiavať princípy etického a zákonného správania.

Tieto princípy sa snažíme presadzovať vo všetkých našich pobočkách po celom svete a vo všetkých našich obchodných činnostiach sa snažíme konať spravodlivo, transparentne a v súlade s dobrou obchodnou praxou. Prakticky vo všetkých jurisdikciách, v ktorých spoločnosť McCain Foods pôsobí, platia vnútroštátne zákony týkajúce sa boja proti úplatkárstvu a korupcii. Tieto zákony zakazujú neetické praktiky a ani my nepodporujeme ani nepraktizujeme nezákonné alebo korupčné správanie.

ISTOTY

Všetci zamestnanci spoločnosti McCain Foods sú súčasťou našej globálnej rodiny a je pre nás nesmierne dôležité, aby dostávali spravodlivú odmenu.

Všetkým našim zamestnancom dávame spravodlivú odmenu, ktorá pre nich predstavuje istotu príjmu a umožňuje im zabezpečiť si dôstojný život. Odmena zahŕňa mzdy a iné výhody.