PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ KAMPANE MCCAIN „SureCrisp Max“


§ 1
[VŠEOBECNÉ USTANOVENIA]
1. Propagačná kampaň sa uskutoční v súlade s týmito pravidlami (ďalej len „Pravidlá“) a ustanoveniami poľských zákonov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Propagačná kampaň nie je hazardná hra v zmysle čl. 2 ods. 1 zákona o hazardných hrách z 19. novembra 2009 (Zbierka zákonov z roku 2015, položka 612) a nepodlieha regulácii špecifikovanej v uvedenom zákone a vykonávacích predpisoch k tomuto zákonu.
3. Organizátorom propagačnej kampane a prevádzkovateľom osobných údajov účastníkov propagačnej kampane je: spoločnosť McCain Poland Sp. z o. o. so sídlom na adrese Chociwel, 57-100 Strzelin, Chociwel 25 (Poľsko), ktorá je zapísaná v obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedeného pri Okresnom súde Wrocław-Fabryczna v meste Vroclav, 9. komerčné oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom 0000123561, so základným imaním 30 095 340 PLN splateným v plnej výške, DIČ: 7790041993.
4. V mene organizátora vystupujú v rámci tejto propagačnej akcie vybraní distribútori, ktorí spolupracujú so spoločnosťou MCCAIN Poland Sp. z o. o. na Slovensku.
5. Propagačná kampaň bude prebiehať od 01.06.2024 do 30.08.2024 alebo do vyčerpania zásob odmien v súlade s § 3 ods. 3 Pravidiel.
6. Dátum registrácie je určený dátumom úplného zaregistrovania prihlášky distribútorom.
7. Predmetom výhry je jeden kartón obsahujúci 100 kusov servírovacích krabičiek na hranolčeky/chuťovky.
8. Propagačná kampaň sa bude realizovať na Slovensku a je určená len občanom tejto krajiny s trvalým pobytom na Slovensku, s prihliadnutím na ďalšie ustanovenia Pravidiel.
§2
[ÚČASTNÍCI PROPAGAČNEJ KAMPANE]
1. Účasť v tejto propagačnej kampani je dobrovoľná. Účasť v tejto propagačnej kampani je podmienená dodržiavaním Pravidiel počas celého jej trvania. Prihláška na zapojenie sa do propagačnej kampane musí byť podaná podľa pokynov uvedených v Pravidlách. Nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených v Pravidlách bude mať za následok neplatnosť prihlášky. Účastníkom propagačnej kampane môžu byť len:
a) fyzické osoby so spôsobilosťou na právne úkony, ktoré podnikajú v oblasti stravovania, ako aj osoby vystupujúce v mene stravovacieho zariadenia za predpokladu, že
b) vyššie uvedené osoby nakupujú produkty organizátora alebo sú zodpovedné za zásobovanie stravovacích zariadení.
2. Do propagačnej kampane sa nesmú zapojiť:
a) prevádzkovatelia reťazcov s viac ako 10 stravovacími zariadeniami,
b) distribútori, veľkoobchody, subjekty združené v sieťach, ktoré realizujú centrálne dohodnuté objednávky v oblasti stravovania alebo reštaurácie pôsobiace na základe franchisingových zmlúv, ako aj zamestnanci týchto subjektov.
c) zamestnanci organizátora, ako aj ich rodinní príslušníci – manželia a manželky, potomkovia a ich deti, rodičia a predkovia, súrodenci a zamestnanci (ich manželia a manželky, potomkovia a ich deti, rodičia a predkovia a súrodenci), a iných subjektov, ktorí sa priamo podieľajú na príprave a realizácii propagačnej kampane na žiadosť organizátora,
d) fyzické osoby, ktoré nie sú profesijne prepojené so sektorom stravovania,
e) veľkoobchodné subjekty a distribútori a osoby, ktoré ich zastupujú.
3. Právo overovať a potvrdzovať dodržanie uvedených podmienok účasti má výlučne organizátor.
4. Poskytnutie údajov (vrátane osobných údajov, e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla) súvisiacich s propagačnou kampaňou je dobrovoľné, ale nevyhnutné na účasť v kampani.
5. Pravidlá určujú konkrétne pravidlá a podmienky účasti v organizovanej propagačnej kampani, s ktorými účastník súhlasí pri zapojení sa do propagačnej kampane.
6. Organizátor účastníkovi umožňuje zapojiť sa do propagačnej kampane počas jej trvania aj viackrát.
7. Ak prevádzkovateľ v rámci jednej podnikateľskej činnosti prevádzkuje viacero stravovacích zariadení, za každé stravovacie zariadenie sa môže účastník zúčastniť na propagačnej kampani samostatne. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam: 1 stravovacie zariadenie = 1 účastník propagačnej kampane.
§3
[PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ KAMPANE A ODMENY V PROPAGAČNEJ KAMPANI]
1.
Ak sa chce účastník zapojiť do propagačnej kampane, je povinný dôsledne sa oboznámiť s pravidlami a podmienkami kampane špecifikovanými v Pravidlách a takisto musí splniť nasledujúce podmienky:
a)
Kúpiť od distribútora produkty uvedené v § 3 bode 4, a to 3 kartóny hranolčekov alebo 6 balení akýchkoľvek chuťoviek, čím účastník získa nárok na 1 kartón obsahujúci 100 kusov servírovacích krabičiek na hranolčeky/chuťovky.
b)
Po overení žiadosti bude kupujúceho kontaktovať zástupca distribútora konajúci v mene spoločnosti McCain a dohodne sa s ním na podmienkach doručenia vecnej ceny.
2.
V prípade vyčerpania zásob propagačného produktu alebo samotnej odmeny bude akcia automaticky ukončená.
3.
Propagačné produkty značky McCain, ktoré sú zaradené do propagačnej kampane a ktoré je možné zakúpiť na Slovensku:
1000009633 McCain Surecrisp Home Style
1000007565 McCain SureCrisp 9/9
1000007738 McCain SureCrisp 6/6
1000007564 McCain SureCrisp 9/9 Skin On
1000007739 McCain SureCrisp 6/6 Skin on
1000007740 McCain SureCrisp Crinkle
1000007741 McCain Surecrisp Fry and Dip skin on
1000009195 McCain Crunchy Petals
1000008906 McCain Spicy Crispers
1000010545 McCain Crispers
1000008023 McCain Spicy Onion Rings
306501 McCain Classic Beer Battered Onion Rings
110601 McCain Onion Rings (Preformed)
1000009959 McCain Mini Crispy Onion Rings
10000010660 Extra Crispy Emmental Sticks
306801 Beer Batt. Mozzarella Cheese Sticks
1000010541 Breaded Mozzarella Cheese Sticks
1000010540 Mini Breaded Mozzarella Cheese Sticks
590401 Cheddar Cheese Jalapeno Peppers
590501 Cream Cheese Jalapeno Peppers
1000009974 Chili Pepper & Cheese Nuggets
590601 McCain Red Hot chilli peppers
1000004096 Camembert bites
1000005327 Cheese Balls 15g
1000005330 Tomato-Mozza Melters 18g
1000005328 Cheese Pillows Cream Cheese & Herbs 20g
1000005232 Cheese Pillows Original 20g
1000006875 Nacho cheese triangles
623100 McCain Spicy Chicken Wings
624500 Spicy BBQ Wings
625500 Crispy chicken wings
1000007658 McCain Crispy chicken strips
1000010876 Breaded Chicken Drips
1000011543 Mini Smoky Cheese Donuts
1000005329 Chicken Kicks Sweet Chili
4. Odmena získaná v rámci propagačnej kampane môže predstavovať príjem z podnikateľskej činnosti a príjemca odmeny z propagačnej kampane je povinný príslušnú odmenu v rámci svojho podnikania účtovne vyrovnať sám.
5. Odmeny nie je možné vymeniť za peňažný ekvivalent.
6. Organizátor nezodpovedá za nemožnosť doručenia alebo komplikácie pri preberaní odmeny z dôvodov na strane účastníka.
§4
[SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV]
Osobné údaje účastníkov propagačnej kampane sa spracúvajú v súlade s prílohou č. 1 k Pravidlám.
§5
[PRAVIDLÁ PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ]
1. Sťažnosti sa budú posudzovať na základe týchto Pravidiel.
2. Sťažnosti týkajúce sa propagačnej kampane je možné zasielať len písomne, v opačnom prípade nebudú platné, na adresu McCain Poland Sp. z o. o. so sídlom na adrese Chociwel, 57-100 Strzelin, Chociwel 25 (Poľsko), ktorá je zapísaná v obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedeného pri Okresnom súde Wrocław-Fabryczna v meste Vroclav, 9. komerčné oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom 0000123561, so základným imaním 30 095 340 PLN splateným v plnej výške, DIČ: 7790041993.
3. Sťažnosti organizátor posúdi do 14 pracovných dní odo dňa ich doručenia.
4. Sťažnosti, ktoré budú podané neskoro (po termíne uvedenom v bode 2 vyššie) alebo ktoré nebudú obsahovať spiatočnú adresu odosielateľa, nebudú posudzované.
§6
[ZMENA PRAVIDIEL PROPAGAČNEJ KAMPANE]
1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zo závažných dôvodov zmeniť Pravidlá propagačnej kampane, najmä predĺžiť, skrátiť alebo pozastaviť trvanie propagačnej kampane.
2. Organizátor sa zaväzuje, že v prípade zmien Pravidiel tieto zmeny nebudú mať vplyv na už nadobudnuté práva účastníkov a nezmenia podmienky propagačnej kampane k horšiemu. V prípade zmien Pravidiel bude organizátor o tejto skutočnosti informovať účastníkov zverejnením príslušnej informácie na internetovej stránke uvedenej v § 7 ods. 1. Upravená verzia Pravidiel je platná od okamihu ich zverejnenia.
§7
[ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA]
1.
Pravidlá sú dostupné na internetovej stránke www.mccain-foodservice.sk.
2.
Názvy jednotlivých kapitol Pravidiel sú len informatívne.
3.
Všetky informácie o propagačnej kampani v akýchkoľvek propagačných a reklamných materiáloch majú len pomocný charakter a nemôžu byť podkladom na predkladanie akýchkoľvek nárokov.
4.
Jediným záväzným podkladom pre rozsah práv účastníkov propagačnej kampane a organizátora sú ustanovenia týchto Pravidiel propagačnej kampane.
Príloha č. 1 – Pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov.
Vyhlásenie účastníka Zásady spracúvania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ osobných údajov: spoločnosť McCain Poland Sp. z o. o. so sídlom na adrese Chociwel, 57-100 Strzelin, Chociwel 25, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedeného pri Okresnom súde Wrocław-Fabryczna v meste Vroclav, 9. komerčné oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom 0000123561, so základným imaním 30 095 340 PLN, splateným v plnej výške, DIČ: 7790041993, týmto informuje, že spracúva vaše osobné údaje: meno, priezvisko a kontaktné údaje, telefónne číslo, e-mailovú adresu, mesto, PSČ, názov ulice a číslo domu/priestorov, názov stravovacieho zariadenia, názov spoločnosti a DIČ spoločnosti.
2. Kontakt na prevádzkovateľa v súvislosti s osobnými údajmi: písomne s poznámkou „Ochrana osobných údajov“ na adresu sídla alebo e-mailom: McCainPrivacy@mccain.com.
3. Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“).
4. Prevádzkovateľ bude spracúvať údaje účastníkov na tieto účely:
1) realizácia PROPAGAČNEJ KAMPANE („propagačná kampaň“) (na účely náležitej realizácie kampane a odovzdania odmien podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR),
2) marketing vlastných produktov po skončení propagačnej kampane – právny základ: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR),
3) na účely plnenia dohody o zasielaní bulletinu – právny základ: súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), ak bol takýto súhlas udelený,
4) na určenie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR),
5) v súvislosti s vedením účtovníctva a daňových podkladov – na splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR,
6) interné potreby prevádzkovateľa, napríklad štatistiky a interné výkazy, ktoré sú realizáciou nášho oprávneného záujmu (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).
5. V súvislosti so spracúvaním údajov na účely uvedené v ods. 4 budú osobné údaje účastníka sprístupnené zo strany prevádzkovateľa nasledujúcim príjemcom alebo skupinám príjemcov:
1) distribútorovi, od ktorého účastník v rámci propagačnej akcie nakupuje propagačné produkty.
2) kuriérske spoločnosti, iné subjekty oprávnené prijímať osobné údaje účastníka na základe príslušných právnych predpisov,
3) úrady.
6. Osobné údaje účastníka budú uchovávané na obdobie nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania, t. j.:
1) v rámci realizácie propagačnej kampane – počas 6 mesiacov, počítané od dátumu udelenia odmeny alebo do odvolania súhlasu, pokiaľ neexistuje iný právny základ pre spracúvanie (takýmto základom môže byť najmä marketing vlastných produktov po skončení propagačnej kampane),
2) v prípade súhlasu so spracúvaním osobných údajov po skončení propagačnej kampane až do jeho odvolania, pokiaľ neexistuje iný právny základ na spracúvanie,
3) z hľadiska plnenia zákonných povinností organizátora súvisiacich s vykonávanou obchodnou činnosťou – až do splnenia týchto povinností zo strany prevádzkovateľa,
4) v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania nárokov – na obdobie nevyhnutné na obhajobu týchto nárokov v rozsahu stanovenom zákonom.
7. Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníka výlučne na základe jeho súhlasu, účastník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
8. Poskytnutie osobných údajov zo strany účastníka vrátane e-mailu a kontaktného telefónneho čísla je dobrovoľné, je však podmienkou účasti v propagačnej kampani. Zrušenie súhlasu bude zároveň znamenať zrušenie účasti v propagačnej kampani.
9. Prevádzkovateľ nebude prijímať rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov účastníka.
10. V súlade s nariadením GDPR má účastník právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu.
11. V súlade s nariadením GDPR má účastník právo:
1) získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jeho údaje, a takisto má právo na prístup k svojim údajom (čl. 15 nariadenia GDPR),
2) opraviť a doplniť svoje údaje (čl. 16 nariadenia GDPR),
3) vymazať svoje údaje (čl. 17 nariadenia GDPR),
4) požiadať o obmedzenie spracúvania svojich údajov (čl. 18 nariadenia GDPR),
5) preniesť svoje údaje k inému prevádzkovateľovi (čl. 20 nariadenia GDPR).
12. Účastník má právo kedykoľvek namietať – z dôvodov súvisiacich s jeho konkrétnou situáciou – proti spracúvaniu jeho údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. V takom prípade môže
prevádzkovateľ spracúvať údaje účastníka len vtedy, ak preukáže existenciu platných právne oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami účastníka alebo nad dôvodmi na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov (čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR).
13. Osobné údaje účastníkov sa nebudú spracúvať automatizovaným spôsobom a nebudú profilované. Údaje sa môžu uchovávať a spracúvať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru aj mimo neho na primerane zabezpečených serveroch.
14. Účastník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.
1. Vyhlasujem, že som si prečítal(a) Pravidlá propagačnej kampane a zaväzujem sa ich dodržiavať.
2. Súhlasím s mojou účasťou v propagačnej kampani a so spracúvaním mojich osobných údajov v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov.
3. Vyhlasujem, že som sa oboznámil s uvedenými Zásadami spracúvania osobných údajov vrátane informácií o mojich právach.

Spoznajte náš celý sortiment